Fiecare cetatean trebuie sa completeze spatiile lipsa, sa listeze plangerea in 2 exemplare (si inca un exemplar personal care nu se trimite, ci se pastreaza pentru sine), la care sa ataseze copie de pe CI, copie de pe procesul verbal si taxa judiciara de timbru de 20 de lei (in original) care se achita la posta romana sau la primaria de domiciliu.
Pe actele în copie (respectiv CI și procesul verbal) trebuie mentiunea ,,conform cu originalul ” și apoi semnat pe fiecare filă a acestora. Toate se depun la judecatorie sau se trimit in plic prin posta romana cu confirmare de primire.
Catre
JUDECATORIA ______________
Subsemnatul_________________________,CNP_______________________,domiciliat in ____________________________________________________, prin
prezenta formulez:
PLANGERE CONTRAVENTIONALA
In contradictoriu cu Ministerul Sanatatii-Directia de Sanatate Publica __________, cu
sediul in loc. ________, str. ___________, nr. ___, jud. __________, si solicit instantei de judecata ca prin
sentinta ce o va pronunta sa dispuna:
– admiterea plangerii astfel cum este formulata si anularea procesului verbal
nr. ________________ ca fiind nelegal,
– in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu cea a
avertismentului, avand in vedere urmatoarele :
MOTIVE
In fapt, in data de ______________  , am fost sactionat contraventional de catre
reprezentantii intimatei cu amenda contraventionala in suma de 2000 lei.
In sarcina mea –a retinut contraventia de a nu fi completat formularul plf la
intrarea in tara.
Consider actul sanctionator ca fiind lipsit de legalitate, sens pentru care solicit
concursul instantei de judecata in vederea anularii sale.
Sub un prim aspect inteleg sa invoc nulitatea absoluta a procesului verbal, dat
fiind faptul ca reprezentantii intimatei si-au incalcat competeta.
In acest sens, arat faptul ca statutul DSP si atributiile inspectorilor dsp nu au
dreptul si calitatea de agenti constatatori in a constata astfel de asa zise contraventii si a
a aplica sanctiuni contraventionale.
Depasirea atributiilor de serviciu si a competentelor creeaza un abuz care trebuie
sanctionat cu nulitatea absoluta a actului sanctionator.
Pe de alta parte, procesul verbal este lipsit de legalitate, acesta incalcand
dispozitiile og 2/2001 privind regimul contraventiilor.
Faptul ca am omis completarea unui formular nu prezinta pericol social, nu pune
in pericol nici una dintre valorile sociale ocrotite prin dispozitiile legale ce
reglementeaza regumul juridic al contraventiilor.
Pentru ca o fapta sa reprezinte contraventie ea trebuie sa fie savarsita cu intentie
si trebuie sa creeze o vatamare sau sa puna in pericol una dintre valorile sociale
orcotite de lege.
Ori, in ceea ce priveste asa zisa fapta contraventionala sanctionata prin actul
supus criticii de fata, aceasta nu reprezinta decat un abuz.
In ceea ce priveste cererea de inlocuire a amenzii contraventionale cu cea
avertismentului, rog sa aveti in vedere disproportionalitatea sanctiunii aplicate in raport
cu asa zisa contraventie savarsita.
Aplicarea unei sactiuni nu trebuie sa fie abuziva si impovoratoare fata de
contravenient ci trebuie sa existe un raport de proportionalitate.
In drept imi intemeiez sustinerile pe dispozitiile og 2/2001.
In probatiune inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.
In temeiul art 411(2) Cpc solicit judecarea cauzei si in lipsa mea de la dezbateri.
Depun prezenta in 2 exemplare, copie CI , copie proces verbal, taxa judiciara de
timbru de 20 de lei.
Data                                                                                                                  Semnatura